THAI Celebrates Valentine’s Day and Chinese New Year’s Day with Special Desserts

การบินไทยบริการขนมหวานจานพิเศษต้อนรับวันวาเลนไทน์และวันตรุษจีน

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) จัดขนมหวานจานพิเศษต้อนรับเทศกาลวันแห่งความรัก หรือวันวาเลนไทน์ และเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ของชาวจีน หรือวันตรุษจีน ให้กับผู้โดยสารบนเครื่องบินเฉพาะมื้อกลางวันและมื้อเย็น ดังต่อไปนี้

เทศกาลวันแห่งความรัก หรือวันวาเลนไทน์

บริษัทฯได้จัดของหวานจานพิเศษ เพื่อให้บริการผู้โดยสารบนเครื่องบิน ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558 เที่ยวบินภายในประเทศและระหว่างประเทศของการบินไทย ดังนี้

  1. เที่ยวบินภายในประเทศที่เข้า – ออกจากกรุงเทพฯ ทุกเส้นทาง
    • เที่ยวบินขาเข้ากรุงเทพฯ บริการผู้โดยสารชั้นธุรกิจด้วยขนมปังครีมสตรอเบอร์รี่ (Strawberry Cream Short Bread) และบริการผู้โดยสารชั้นประหยัดด้วยวุ้นกะทิวาเลนไทน์
    • เที่ยวบินขาออกกรุงเทพฯ บริการผู้โดยสารชั้นธุรกิจด้วยเค้กสตรอเบอร์รี่รูปหัวใจ (Strawberry Heart Cake) และบริการผู้โดยสารชั้นประหยัดด้วยพานาคอตต้าสตรอเบอร์รี่ (Strawberry Panacotta)
  2. เที่ยวบินระหว่างประเทศของการบินไทยที่ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ ทุกเส้นทาง (ยกเว้น อินเดีย เนปาล ปากีสถาน บังคลาเทศ ศรีลังกา และประเทศในแถบตะวันออกกลาง) ให้บริการผู้โดยสารชั้นหนึ่ง ชั้นธุรกิจ และชั้นประหยัด ด้วยเค้กช็อกโกแลต และมูสโยเกิร์ตราสเบอร์รี่ (Chocolate and Raspberry Yoghurt Mousse) สำหรับเส้นทางที่ออกจากกรุงเทพฯ ไปยังพม่า เวียดนาม กัมพูชาและลาว จะให้บริการเฉพาะผู้โดยสารชั้นธุรกิจเท่านั้น

เทศกาลวันขึ้นปีใหม่ของชาวจีน หรือวันตรุษจีน

บริษัทฯ ได้จัดของหวานจานพิเศษ เพื่อให้บริการผู้โดยสารบนเครื่องบิน ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 เที่ยวบินระหว่างประเทศขาออกในเส้นทางกรุงเทพฯ – ฮ่องกง เส้นทาง กรุงเทพฯ – ไต้หวัน เส้นทาง กรุงเทพฯ – สาธารณรัฐประชาชนจีน เส้นทาง กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ เส้นทางกรุงเทพฯ-มาเลเซีย และเส้นทางเกาหลี – สหรัฐอเมริกา ให้บริการผู้โดยสารชั้นหนึ่ง ชั้นธุรกิจ และชั้นประหยัดด้วยขนมลูกชุบที่ปั้นเป็นรูปผลส้ม และพิเศษสำหรับเส้นทางกรุงเทพฯ – ฮ่องกง เส้นทาง กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ และเส้นทางกรุงเทพฯ-มาเลเซีย ผู้โดยสารชั้นหนึ่งและชั้นธุรกิจ จะได้รับส้มสดบรรจุในถุงของขวัญอีกด้วย

THAI Celebrates Valentine’s Day and Chinese New Year’s Day with Special Desserts

Thai Airways International Public Company Limited (THAI) offers special in-flight desserts on Valentine’s Day and Chinese New Year’s Day.

Valentine’s Day

On 14 February 2015, THAI will serve special desserts on board domestic and international routes.

  • Royal Silk Class passengers on domestic flights arriving in Bangkok will be served Strawberry Cream Short Bread, while Economy Class passengers can enjoy the Valentine Coconut Jelly.
  • Royal Silk Class passengers on domestic flights departing from Bangkok will be served Strawberry Heart Cake, and Economy Class Passengers can enjoy Strawberry Panacotta.
  • All passengers on international flights departing from Bangkok, except to India, Nepal, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka and Middle East countries, will be served Chocolate and Raspberry Yoghurt Mouse. For flights to Myanmar, Vietnam, Cambodia and Laos, only Royal Silk Class passengers will be served the special dessert.

Chinese New Year’s Day

On 19 February 2015, THAI will offer special Thai Sweets on international flights departing from Bangkok to Hong Kong, Taiwan, Singapore, Malaysia, and from Seoul to Los Angeles. In addition, Royal First Class and Royal Silk Class passengers on flights to Hong Kong, Singapore and Malaysia, will be given a bag of fresh tangerines.