การบินไทยจัดกิจกรรมค่าย “ต้นกล้าวิทย์คณิตการบินไทย”

เมื่อเร็วๆนี้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมค่าย “ต้นกล้าวิทย์คณิตการบินไทย” เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจและกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยมี กัปตันอโณทัย ธนัพประภัศร์ (แถวยืนที่ 3 จากซ้าย) เป็นผู้แทนบริษัทฯ เปิดกิจกรรมค่าย “ต้นกล้า วิทย์คณิตการบินไทย” ร่วมกับ ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร (แถวยืนที่ 4 จากซ้าย) ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริม การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และนางกรรณิการ์ เฉิน (แถวยืนที่ 5 จากซ้าย) ผู้อำนวยการ สำนักความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว จำนวน 110 คน ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)

อนึ่ง กิจกรรมค่ายต้นกล้าวิทย์คณิตการบินไทย จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 4 เป็นความร่วมมือของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.) ร่วมกับ บริษัท การบินไทยฯ และองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) โดยนำนักเรียนที่ศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 6 จากโรงเรียนในพื้นที่ใกล้เคียงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง นักเรียนเครือข่ายการบินไทย และนักเรียน ในเครือข่าย สสวท. เข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งรับฟังบรรยายพิเศษจากประสบการณ์ตรงของนักบินการบินไทย ซึ่งเป็นอาชีพที่ประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในการปฏิบัติงาน เป็นการเปิดโลกทัศน์ใหม่ๆ ที่นักเรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจำวันและชีวิตการเรียน

2015-04-24_kids