[TH] THAI Reduces Carbon Footprint

การบินไทยลงนามสัญญาและรับมอบเครื่องหมายคาร์บอนฟุตพริ้นท์ จากองค์การบริหารจัดการ ก๊าซเรือนกระจกบริษัท

การบินไทย จำกัด (มหาชน) จัดพิธีลงนามสัญญา.และรับมอบเครื่องหมายคาร์บอนฟุตพริ้นท์ (Carbon.Footprint).จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.).จาก 5.เมนูอาหารไทยที่ให้บริการ บนเครื่องบินของการบินไทย เพื่อเป็นทางเลือกให้ผู้โดยสารได้มีส่วนร่วมในการช่วยลดภาวะโลกร้อน (อบก.)

นายจรัมพร โชติกเสถียร กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย.จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า การบินไทยได้ริเริ่มจัดทำโครงการคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ของเมนูอาหารที่ให้บริการบนเครื่องบินของการบินไทย มาตั้งแต่ปี 2552 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้ผู้โดยสารรับรู้ ตระหนัก และร่วมรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน จากก๊าซเรือนกระจก ฝ่ายครัวการบินไทยจึงได้ปรับปรุงกระบวนการผลิตอาหารให้มีปริมาณก๊าซเรือนกระจกลดลงมากที่สุด ซึ่งจะส่งผลต่อเนื่องให้มีการใช้พลังงานในการผลิตลดลงตามไปด้วย โดยเดือนมกราคม 2558 ที่ผ่านมา การบินไทยได้รับการรับรองการใช้เครื่องหมายคาร์บอนฟุตพริ้นท์กับอาหารไทยสำหรับบริการผู้โดยสารบนเครื่องบิน 5 เมนู ได้แก่ ข้าวแกงเผ็ดไก่ใส่ฟัก กับคะน้าผัดกระเทียม มีค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ 964 กรัม ข้าวกระเพราไก่ กับไข่ดาว.มีค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ 1.32 ก.ก. ข้าวแกงเขียวหวานไก่.กับกุนเชียงหมู มีค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์.1.18.ก.ก..ข้าวพะแนงไก่ กับคะน้าผัดกระเทียม มีค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ 1.04.ก.ก. และข้าวมัสมั่นไก่ กับถั่วลันเตาผัดกระเทียม มีค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ 957.กรัม.โดยจะพิมพ์สัญลักษณ์ รูปฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ พร้อมรายละเอียดต่างๆ ไว้ในเมนูอาหาร ทั้งนี้ อาหารทั้ง 5.เมนูนี้จะหมุนเวียนให้บริการแก่ผู้โดยสารในเที่ยวบินระหว่างประเทศบางเที่ยวบิน อาทิ ในเดือนเมษายน ให้บริการในเที่ยวบิน.TG916 กรุงเทพฯ – ลอนดอน/TG922 กรุงเทพฯ – แฟรงก์เฟิร์ต/TG930 กรุงเทพฯ – ปารีส/TG950 กรุงเทพฯ – โคเปนเฮเกน/TG940 กรุงเทพฯ – โรม/TG415 กรุงเทพฯ – กัวลาลัมเปอร์ และTG431 กรุงเทพฯ – เดนปาซาร์ เป็นต้น

อนึ่ง คาร์บอนฟุตพริ้นท์ จะแสดงถึงปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ถูกปลดปล่อยออกมาจากผลิตภัณฑ์ แต่ละหน่วย ตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่การได้มาซึ่งวัตถุดิบ การผลิต การขนส่งจนถึงผู้บริโภค การใช้งาน และการจัดการซากผลิตภัณฑ์หลังใช้งาน โดยคำนวณออกมาในรูปของคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า.โดยแสดงผลต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ เพื่อจะนำไปสู่การลดการใช้พลังงาน และใช้ทรัพยากร ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด นับเป็นการเพิ่มทางเลือกให้ผู้บริโภคได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ก๊าซเรือนกระจก และยังถือเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลก และช่วยลดการเกิดภาวะโลกร้อน อีกทั้งในปัจจุบันนี้ ผู้โดยสารมีความตื่นตัวและสนใจรับรู้ในเรื่องสภาวะแวดล้อม ดังนั้น เมนูอาหารไทยที่ได้รับการรับรองฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์จะเป็นการช่วยสร้างความตระหนักรู้ให้แก่ผู้โดยสาร ของการบินไทย ให้ใส่ใจกับการลดสภาวะโลกร้อนอีกด้วย

นายจรัมพร โชติกเสถียร (ที่ 4 จากซ้าย) กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และนางประเสริฐสุข จามรมาน (ที่ 5 จากซ้าย) ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซ เรือนกระจก (อบก.) ร่วมพิธีลงนามสัญญา และรับมอบเครื่องหมายคาร์บอนฟุตพริ้นท์ (Carbon Footprint) สำหรับ 5 เมนูอาหารไทย ที่ให้บริการบนเครื่องบินของการบินไทย เพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้ผู้โดยสาร ได้มีส่วนร่วมกับการบินไทย และร่วมรณรงค์ในการช่วยลดภาวะโลกร้อนจากก๊าซเรือนกระจก ณ สำนักงานใหญ่ การบินไทย