ทัวร์เอื้องหลวงจาริกแดนพุทธภูมิ ตามรอยพระศาสดา ปีที่ 11

Banner Ad.ROH-Bodhgaya Line 1040

เที่ยวทัวร์เอื้องหลวงจาริกแดนพุทธภูมิ ตามรอยพระศาสดา ปีที่ 11
เส้นทางที่ 1 8 วัน 7 คืน กรุงเทพฯ-พาราณสี-กรุงเทพๆ ราคาเริ่มต้นเพียง 76,070 บาท/ท่าน(ห้องคู่)
เส้นทางที่ 2 8 วัน 7 คืน กรุงเทพฯ-คยา-พาราณสี-กรุงเทพๆ ราคาเริ่มต้นเพียง 79,650 บาท/ท่าน(ห้องคู่)
เส้นทางที่ 3 8 วัน 7 คืน กรุงเทพฯ-คยา-พาราณสี-ไพราว่า-กาฐมาณฑุ-กรุงเทพๆ ราคาเริ่มต้นเพียง 90,900 บาท/ท่าน(ห้องคู่)
เดินทางพฤศจิกายน 2559- มีนาคม 2560
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://www.thaiairways.com/en_TH/plan_my_trip/roh_promotion/ROH_Bodhgaya.page