การบินไทยตั้งคณะกรรมการตรวจสอบกระบวนการจัดหาเครื่องยนต์ และคณะกรรมการป้องกันการทุจริต

ตามที่มีข่าวกรณีบริษัท โรลส์-รอยซ์ยอมรับต่อสำนักงานปราบปรามการทุจริตของประเทศอังกฤษ (Serious Fraud Office: SFO) ว่าได้มีการจ่ายสินบนในหลายประเทศที่ได้ทำการซื้อขายเครื่องยนต์ของโรลส์-รอยซ์รวมถึงประเทศไทยในระหว่าง ปี พ.ศ. 2534-2548 นั้น

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ขอชี้แจงเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวว่า บริษัทฯ ได้รายงานให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมรับทราบเกี่ยวกับกรณีนี้แล้ว โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการแบ่งเป็น 2 ด้าน คือ

1. ด้านการป้องกันการทุจริต ประกอบด้วยการดำเนินการ 2  ส่วนย่อย ได้แก่

1.1 ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบกระบวนการจัดหาเครื่องยนต์ และการซ่อมบำรุง โดยมี
นายพิเชษฐ์ เรียงวัฒนสุข ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายบริหารความเสี่ยง เป็นประธาน มีหน้าที่ ตรวจสอบกระบวนการจัดหาเครื่องยนต์ และการซ่อมบำรุงในอดีต และปัจจุบัน เพื่อให้มั่นใจว่าการบินไทยมีกระบวนการที่รัดกุม และช่องโหว่ของกระบวนการจัดหาฯ ในอดีต ได้รับการปรับปรุงแล้ว และไม่มีจุดบกพร่อง อื่นๆ เหลืออยู่

1.2 การป้องกันการทุจริต จะได้ดำเนินการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pac) สำหรับการ
จัดหาเครื่องยนต์ และการซ่อมบำรุงกับคู่ค้า เพื่อให้ยืนยันว่าจะไม่มีการให้สินบนกับ
พนักงานการบินไทย

2. ด้านการสอบสวนและดำเนินการกับการทุจริต โดยตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจพิเศษ (Special Task force) เพื่อตรวจสอบเรื่องทุจริตในการจัดหาเครื่องยนต์ และการซ่อมบำรุง ในระหว่างปี พ.ศ. 2534 ถึง 2548 โดยมี นายนิรุฒ มณีพันธ์ ที่ปรึกษากรรมการผู้อำนวยการใหญ่ เป็นประธาน มีหน้าที่ตรวจสอบว่าการจัดหาเครื่องยนต์ และการซ่อมบำรุง ที่ดำเนินการในระหว่างปี พ.ศ. 2534 ถึง 2548 ตามที่บริษัทโรลส์-รอยซ์แถลงนั้น การทุจริตที่เกี่ยวพันกับบริษัทฯ เกิดขึ้นเมื่อใด เพื่อที่จะได้ดำเนินการตามกฎระเบียบของบริษัทฯ และตามกฏหมายต่อไป