การบินไทยจัดพิธีอุปสมบทหมู่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (พร้อมภาพประกอบ 1 ภาพ)


บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้จัดพิธีอุปสมบทหมู่เพื่อน้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมีนายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม (ที่ 
จากซ้าย) ประธานกรรมการบริษัทฯ เป็นประธาน พร้อมทั้งนางอุษณีย์ แสงสิงแก้ว (ที่ จากซ้าย)  รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ นายณรงค์ชัย ว่องธนะวิโมกษ์ (ที่ จากซ้าย) รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายการเงินและการบัญชี นายดนุช บุนนาค (ที่ จากซ้าย) ที่ปรึกษากรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ร่วมด้วยฝ่ายบริหารและพนักงานการบินไทยร่วมในพิธี ณ พระอุโบสถ วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร