การบินไทยจัดการประชุมผู้จัดการการบริการสนามบินทั่วโลก ประจำปี 2018

        

    นางอุษณีย์ แสงสิงแก้ว (ที่ 7 จากซ้าย) ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เป็นประธานการประชุมผู้จัดการการบริการสนามบินทั่วโลก ครั้งที่ 43 (The 43rd System-wide Airport Services Managers Meeting 2018) ของฝ่ายบริการภาคพื้น บริษัท

การบินไทยฯ ในประเทศต่างๆ ทั่วโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้จัดการการบริการสนามบินประจำประเทศต่างๆ ร่วมรับฟังนโยบาย และแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ ตลอดจนแนวทางการดำเนินงาน โดยมุ่งเน้นการบริการที่เป็นเลิศเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับบริษัทฯ ณ อาคารศูนย์ปฏิบัติการ การบินไทย สุวรรณภูมิ